Oferta dla firm

Prawo spółek handlowych

    • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
    • sporządzanie umów i statutów spółek
    • przekształcanie , podział, rozwiązanie i likwidacja spółek prawa handlowego
    • obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych
    • reprezentacja przed sądem w postępowaniach dotyczących m. in. zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego
    • reprezentacja członków zarządów w sprawach ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki
    • reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym

Prawo cywilne

    • reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych i gospodarczych
    • sporządzanie projektów umów
    • sporządzanie opinii prawnych
    • windykacja należności pieniężnych
    • prowadzenie negocjacji z kontrahentami

Prawo pracy

    • sporządzenie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów
    • wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy
    • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy

Prawo administracyjne i podatkowe

    • reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej
    • odwołania od decyzji administracyjnych
    • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym